Nieuws

15-12-2019 De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

 

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wat betekent dat voor u?

Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe WAB in werking. Bedoeling van deze wet is om meer gelijkheid en rechten te creëren voor mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst en om werkgevers te stimuleren om eerder over te gaan op een vast arbeidscontract.

 

Doel van de WAB

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.
De invoering van de WAB brengt op 1 januari 2020 de volgende veranderingen met zich mee:

 

1. Verhoging ww-premie voor flex- (tijdelijke) contracten

 

Het wordt vanaf 2020 voor werkgevers financieel aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Werkgevers betalen vanaf 2020 namelijk een 5% lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt vanaf dat moment.

Hoe kan UBV hier iets in betekenen?

Aangezien de werkgeverspremies voor werknemers met een tijdelijke overeenkomst in 2020 flink verhoogd zullen worden en die verhoging van die premies voor uitzendbureaus relatief lager is, wordt het financieel aantrekkelijker om bij tijdelijke contracten te kiezen voor uitzendkrachten. Dit verlaagt de financiële drempel zodat u als werkgever er eerder voor kunt kiezen om voor een bepaalde (tijdelijke) functie een uitzendkracht in te zetten. Bijkomend voordeel is dat als het werk bijvoorbeeld (eerder) wegvalt of er andere onvoorziene omstandigheden zich aandienen, u flexibel bent en nergens aan vast zit.

 

2. Transitievergoeding vanaf 1e werkdag

 

Vanaf 2020 heeft elke werknemer bij ontslag vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Daarbij verandert de berekening van de transitievergoeding, er is straks geen verschil meer in leeftijd of lengte dienstverband.

 

Hoe kan UBV hier iets in betekenen?

 

UBV neemt gedurende het eerste half jaar van uitzenden voor u de kosten van de transitievergoeding over. Mocht u gedurende of bij afloop van dat halfjaar geen werk meer hebben voor de uitzendkracht en wij kunnen de uitzendkracht zelf geen ander werk aanbieden, dan berekenen wij die transitievergoeding niet aan u door. Dit is een forse besparing in de kosten en daarmee een risico minder voor u!

 

3. Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

 

Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Vanaf 2021 krijgen payrollkrachten ook recht op een goede pensioenregeling.

 

Hoe kan UBV hier iets in betekenen?

 

Payrollmedewerkers hebben straks dezelfde financiële rechten als vaste medewerkers en vanaf 2021 wordt dit nog verder aangescherpt. Het is vanaf 2020 niet meer mogelijk om de uitzend-cao voor deze groep arbeidskrachten toe te passen. U kunt dan niet meer door u geworven mensen via een payrollconstructie inlenen. Wanneer uw bedrijf (nog) niet is ingericht op het aannemen van een vaste of tijdelijke kracht, kunt u in overweging nemen om tijdelijk eens een uitzendkracht in te zetten. Zo kunt u ervaren of de vacante functie op de juiste manier en door de juiste persoon is ingevuld alvorens zelf deze (of een andere) kandidaat in dienst te nemen.

 

4. Oproepwerknemers: minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na twaalf maanden

 

Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moet de werkgever een contract aanbieden met een vast aantal uren.

 

Hoe kan UBV hier iets in betekenen?

 

Wanneer u werkt met veel oproepkrachten, kan dat in 2020 zorgen voor veel rompslomp en na verloop van 12 maanden voor contracten met vaste uren waar u aan moet voldoen. Waar u eerst veel flexibeler mensen kon inzetten, is dat nu minder praktisch geworden.
Wij kunnen hierin een partner voor u zijn. Uitzendkrachten worden in verhouding goedkoper, en wij hebben de tools en knowhow om hier met u een passende oplossing voor te vinden waarin u flexibel blijft en wij het administratieve proces, loonadministratie, ziekterisico en inzet voor u kunnen overnemen.

Er verandert dus veel, maar al deze wijzigingen bieden feitelijk ook weer nieuwe mogelijkheden. Wij van UBV zijn te allen tijde bereid om met u hierover vrijblijvend in gesprek te gaan. Om met u te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. U bent van harte welkom !

 


 

27-03-2018   NEN4400 – jaarlijkse controle

 

De norm NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid.

 

 

De NEN 4400-1 norm is in 2006 tot stand gekomen door samenwerking van diverse partijen in de flexmarkt, onder andere ABU (met het SFT register), NBBU (met het SVU-register), RIA, RIV en het BRO register. Het initiatief tot deze norm sluit aan bij de wens van de minister om tot één landelijk register (in plaats van voorheen vijf) te komen met daarin alle bonafide uitzend- en uitleen ondernemingen.

 

Op de website van de SNA (Stichting Normering Arbeid) wordt bijgehouden welke ondernemingen aan deze norm voldoen.

 

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

 

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

 

20 maart 2018 heeft UBV weer een controle gehad, en wij zijn op alle punten weer door deze controle heen!

 

 

 

 

 

 

24-1-2018 Checklist Werken met uitzendbureaus

Wist u dat er een checklist is voor het werken met uitzendbureaus? Op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunt u deze vinden. Handig om in te vullen zodra u gaat werken, of eraan denkt te gaan werken, met uitzendkrachten. Het geeft een check op de regelgeving, en of het uitzendbureau zich aan de regels en wetgevingen houdt! 

 

Gelukkig kunnen wij zeggen dat wij op alle punten scoren! Dat is een gruststellend gevoel toch? UBV heeft diverse keurmerken en houdt zich aan alle regelgeving.

 

Helaas komt het wel eens voor dat uitzendbureaus dit niet doen. Wist u dan dat de boetes bij u komen te liggen? Dat is een risico. Volg de checklist en voorkom dat! 

https://www.inspectie-checklist.nl/uitzendbureaus